.
.
.

Tweede Kamer debat over armoede en schuldenbeleid

12/10/2017

Op 21 juni 2017 spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Klijnsma over armoede en schuldenbeleid. De Federatie Opvang heeft de vaste Kamercommissie in een brief om aandacht gevraagd voor het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, armoede van kinderen die met een ouder in een opvanghuis verblijven, dakloze jongeren met schulden, onbedoeld effect van het Beslagregister en het rapport Mensenrechten in Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten.

Stand van zaken
Staatssecretaris Klijnsma informeerde de tweede Kamer op 16 juni 2017 over de stand van zaken met betrekking tot het beleid inzake armoede en schulden. in de brief gaat ze in op een achttal onderwerpen:

1. Versterking positie schuldenaren
2. Gemeentelijke schuldhulpverlening en vroegsignalering
3. Beschermingsbewind
4. Subsidieregeling armoede en schulden
5. Moties Moors over effectiviteit financiële educatie
6. Motie Krol over ZZP-ers
7. Rapport Mensenrechten van het College van de Rechten van de Mens
8. Kansen voor alle kinderen

Positieve verwachtingen
De staatsecretaris geeft aan dat zij positief gestemd is ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen. Internationaal bezien doet Nederland het relatief gezien goed. Ondanks de stijging van armoede door de crisis, ligt het risico op armoede en sociale uitsluiting in Nederland met 16,4% nog altijd aanzienlijk lager dan het EU-gemiddelde, dat op 23,7% ligt. Nederland is in 2015, na Tsjechië en Zweden, de lidstaat waar het risico op armoede en sociale uitsluiting het kleinst is. De verwachtingen naar de toekomst toe zijn positief. Volgens de meest recente cijfers van het SCP blijkt dat na jaren van stijging de daling van armoede vanaf 2014 in gang is gezet. Dit komt volgens het SCP deels door de aantrekkende economie waarin de kans op het vinden van een (betere) baan hoger is. Daarnaast geeft het SCP aan dat het inkomensbeleid van de regering haar vruchten afwerpt. Volgens het SCP zal mede dankzij de maatregelen van het kabinet de armoede de komende jaren verder dalen.

Meer aandacht nodig voor risico’s voor mensen in langdurige armoede
De Federatie Opvang neemt waar dat veel huishoudens langdurig met armoede te maken hebben. Cijfers van het CBS bevestigen dit. Dit zijn de huishoudens met een groter risico op dakloosheid, huiselijk geweld of toename van psychische problemen.

Het is deze groep huishoudens die niet profiteert van de aantrekkende economie. De daling van de werkloosheid komt niet ten goede aan deze groep. De Federatie Opvang vindt dat er samenhangend kabinetsbeleid moet komen gericht op alle levensdomeinen. Goede kansen in het onderwijs, ook voor kinderen uit arme gezinnen. Beschutte werkplekken voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Betaalbare woningen voor iedereen, jongeren, ouderen en voor mensen die zorg of begeleiding aan huis nodig hebben. Betaalbare zorg en ondersteuning en goed toegankelijke schuldhulpverlening. Het College voor de Rechten van de Mens pleit voor zo’n Nationaal Programma. De Federatie Opvang ziet een dergelijk integraal en interdepartementaal geleid programma als een goed initiatief voor het nieuwe kabinet om langdurige armoede terug te dringen.