.
.
.

Scheiden & Schulden

Scheiden is één van de levensgebeurtenissen die een grote impact kan hebben op de financiële situatie van mensen. Als er kinderen in het spel zijn en is sprake van een slechte verstandhouding wordt de situatie ernstiger. Voor alle betrokkenen heeft dit grote impact, zowel mentaal als financieel. Deze situatie kan een basis vormen voor het ontstaan van multiprobleemgezinnen, waarbij de maatschappelijke kosten hoog oplopen. Hierin ligt de uitdaging om met verschillende partijen te verkennen hoe – in een zo’n vroeg mogelijk stadium – de juiste interventie plaatsvindt. Binnen dit thema willen we bewustwording creëren van het handelen en de gevolgen daarvan rondom scheiden, zowel voor de kinderen als voor de ouder(s) zelf. Om dit te bewerkstellingen zijn we aangesloten bij diverse initiatieven die lokaal en landelijk in gang worden gezet.