.
.
.

Samenwerking met netwerkpartners brengt JPF verder

27/12/2018

Aan de vooravond van 2019 hebben we samen met de netwerkorganisaties, verbonden aan JPF, teruggeblikt op drie jaar JPF. Vanuit de overtuiging die we delen met schuldenlab070 (gezamelijke verantwoordelijkheid voor gedeelde problemen) zoeken we vanuit JPF nadrukkelijk de samenwerking met netwerkorganisaties om samen tot een sluitend aanbod voor jongeren te komen.

Terugblik
Samen met organisaties als JIP, Impegno, Veilig Thuis Haaglanden, Reclassering, InHolland, St, Leergeld, STEK, 125%, Staedion, Amargi, St. SSSF, Haag Wonen en stichting Straatconsulaat hebben we teruggekeken op de afgelopen jaren, startend in 2016.
Momenteel stromen jongeren uit de pilot 2016 uit. We plastificeren de beëindigingsbrieven die jongeren heel trots in ontvangst nemen! We gaan met deze jongeren een jaar van nazorg in. Ook voor de jongeren die zomer 2017 zijn ingestroomd, gaan we het laatste halve jaar in. Bij hen staat het traject in het teken van afbouw. Waar we samen met de financieel trainers vorm aan gaan geven. Daarnaast werken we hard toe naar openstelling in 2019.

Naast de jongeren gaan staan
Wat hebben we in de afgelopen jaren veel geleerd van de jongeren. Niet alleen de jongeren hebben een ontwikkeling doorgemaakt in hun zoektocht naar perspectief en een plekje in de maatschappij. Ook wij binnen JPF hebben geleerd om buiten de gebaande kaders te kijken, te handelen. Echt naast een jongere te gaan staan, in zijn of haar leefwereld contact maken en breed kijken. ‘Met een lach en een traan’ hebben de jongeren diepe indruk gemaakt. We zijn geraakt door de bagage die ze mee dragen, onder de indruk van hun veerkracht en trots op de groei die zij doormaken.

Netwerkpartners zijn cruciaal
Vanaf de start in 2016 is de input van de netwerkpartners voor ons onmisbaar gebleken. We hebben al bij diverse netwerkorganisaties in de keuken mogen kijken en mooie samenwerkingsbanden mogen smeden. Waarbij de organisaties ook steevast meekijken bij JPF. We gaan in 2019 op deze ingeslagen weg door. Ook zullen we input die we ontvangen actief blijven verwerken in onze aanpak.

Lessons learned

Aan de hand van voorbeelden hebben we tijdens de bijeenkomst stilgestaan bij de ervaringen die we zoal hebben opgedaan in de afgelopen jaren. Een aantal lessons learned:

  •  Vertrouwen winnen doe je niet op kantoor, maar door aan te sluiten bij de jongere, in diens leefwereld. Balans zoeken door zowel op kantoor als buiten kantoor af te spreken.
  •      Veranderen en groeien kost echt tijd. Fouten maken mag. Door dit toe te staan komt de verandering en groei autenthiek van binnenuit. En groeit de jongere werkelijk! Vertrouwen groeit door iemand, ook als hij fouten maakt, juist niet los te laten
  •      Budgetbeheer (BBR) is bij jongeren in de eerste periode echt nodig. Niet om de verantwoordelijkheid over te nemen, maar om rust te creëren bij jongeren en vertrouwen bij schuldeisers. Maar ook om een jongere te beschermen tegen impulsiviteit.
  •      We delen als organisaties allemaal de zorg rondom het nijpende tekort aan huisvesting en de groeiende wachtlijsten bij diverse organisaties. We zien groepen jongeren tussen wal en schip vallen. Deze jongeren komen ook niet tot hun recht binnen JPF, maar hebben zwaardere specialismen nodig. We moeten dit gezamenlijk blijven agenderen. Schuldenlab070 maakt zich hier ook hard voor.
  •      Het is belangrijk om als aanmeldende organisaties goed te kijken of een jongere echt in staat is het gehele aanbod van JPF aan te gaan: 1 op 1 coaching, groepscoaching, trainingen en schuldsanering. Jongeren die in de criminaliteit zitten, diepe psychische problematiek ervaren, niet gemotiveerd zijn of in de basis huisvesting missen zijn niet in staat deel te nemen aan het gehele aanbod vanuit JPF. Bij hen moeten we samen kijken welk hulpaanbod, buiten het JPF om, passend is

    Nieuwe instroom JPF jongeren in 2019
    We zetten voor 2019 in op een nieuwe instroom van 200 jongeren in JPF. Het gaat om 150 directe aanmeldingen (gefaseerd via netwerkorganisaties) en 50 instromers via pilots. Tussen januari en juli 2019 nemen we 34 nieuwe aanmeldingen aan. De 31 netwerkorganisaties die bij JPF betrokken zijn leveren alle 1 jongere. De organisaties ontvangen hierover een mailing met informatie en het aanmeldformulier.